113 – ESCOLA ARC IRIS (BARCELONA) CURS 2020-2021

INFORMACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR

Benvolguts pares/mares

Els informem que en començar el curs escolar 2020/2021, s’obre com cada any el servei de menjador. Aquest any la gestió del servei de menjador la realitzarà l’empresa 7 i Tria.

Per al bon funcionament del servei, us lliurem la normativa:

– El preu del servei de menjador FIX serà de 6,33 €/dia.

– Es considera FIX aquell nen/a que es quedi sempre el mateix dia de la setmana com a mínim 1 dia per setmana. Els nens fixos pagaran tots els dies a preu fix, encara que es quedin fora de la rutina establerta.

– Donades les dates d’inici de curs, els rebuts domiciliats dels usuaris fixos corresponents al mes de setembre es cobraran a finals de mes.

– El cobrament dels usuaris FIXOS es farà els primers dies de cada mes (del 3 al 15), mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. En cas de retorn del rebut s’aplicarà un recàrrec en concepte de despeses bancàries. Els nens que tinguin 1 rebut impagat dins de les dates establertes i no es posin en contacte amb l’encarregat de la gestió no podran fer ús del menjador fins que abonin el deute.

– Horari de gestió de menjador a l’escola:

09,00 – 09,45 h (atenció telefònica)

09,15 – 09,45 h Encarregada de la gestió Anna Camps

Telèfon: 610.194.723

Email: menjador.113arciris@7itria.cat (donada la situació només es faran consultes i gestions no presencials)

– El preu del servei de menjador EVENTUAL serà de 7,20 €/dia.

– Els nens eventuals hauran d’avisar a la persona encarregada de la gestió del menjador el dia anterior i hauran d’omplir les dades de la inscripció d’eventuals. El cobrament dels usuaris EVENTUALS es farà mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (a mes vençut) o a través de la nostra pàgina web (www.7itria.cat).

– Els nens fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar el mateix dia a la persona encarregada de la gestió del menjador (dins de l’horari establert), i se’ls retornarà l’ import de 3,00 € (en concepte d’absentisme). En cas de que les faltes avisades acumulin 5 o més dies consecutius es retornarà el 100% de l’ import des del primer dia avisat En cas de no avisar, no se’ls farà la devolució d’aquest import.

– Devolució Excursió: Absència.

– Devolució Colònies: 100%.

– Els nens becats pagaran el preu normal fins que no arribin les llistes oficials de becats de l’escola i es puguin aplicar els nous preus i fer les regulacions dels mesos pagats.

– Els abonaments de les absències i les regulacions es faran efectius en el rebut del mes següent.

– Els canvis de la rutina d’assistència, així com els canvis de domiciliació bancària i les baixes s’hauran de comunicar per escrit a la persona encarregada de la gestió del menjador, abans del dia 3 de cada més, per tal de poder actualitzar la informació abans de passar els rebuts del mes. En cas de no fer-ho abans d’aquesta data, les regulacions es faran el mes següent.

– Les absències i regulacions del mes de juny es faran en el mes de setembre del curs següent.

Carretera de Barcelona, 83 · 08740 Sant Andreu de la Barca · Barcelona

T. 93 682 10 43 · F. 93 682 30 16 · 7itria@7itria.cat

Registre Merc. de Barcelona, Tom 29.078, Foli 169, Full B-148,519, Insc. 1a · 7 i TRIA, S.A. – C.I.F. A-61.046.017