ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA DEL CEIPM ARC IRIS

Identificació de la sessió:

Núm: 2018/3

Data: 8/10/2018

Hora: 18:00
Lloc: Menjador de l’escola Arc Iris

Assistència:
Susana Carrera, presidenta
Sílvia Braqué, tresorera
Àngela Garcia, secretària
Alma Alonso, vocal
A més hi ha assistit un nombre total de 36 socis i sòcies

Desenvolupament de la sessió:

La Susana Carrera obre la sessió a les 18:05. Presenta les membres de la junta directiva a les noves incorporacions de P3 i els dona la benvinguda
Comença l’ordre del dia.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera assemblea si s’escau (*).

No hi ha esmenes a la darrera acta. S’aprova per unanimitat.

2. Canvi membres junta directiva.

La Susana Carrer explica que hi ha dues mares que s’incorporen a la Junta Directiva com a vocals, Cornèlia Eisner i Olga Andreu com a vocal específica de menjador. Explica que aquest curs rotarem la presidència, la Susana Carrera passarà a ser Vicepresidenta (d’ara endavant Vicepresidenta) i l’Àngela Garcia (d’ara endavant Presidenta) deixa de ser secretària per passar a ser Presidenta.

3. Presentació del balanç econòmic del curs 17-18 i del pressupost del curs 18-19.

La Sílvia Braqué (d’ara endavant Tresorera) reparteix còpies en paper als assistents (ANNEX 1) i comença amb l’explicació del pressupost d’aquest curs 18-19: explica una a una les diferents partides presupostàries. Explica que és el segon curs que es fan extraescolars com robòtica i que es pot preveure millor despeses i ingressos. El resultat final és positiu de 1.250 €. No hi ha dubtes.
Es procedeix a projectar el tancament econòmic del curs passat (ANNEX 2). La tresorera explica que el curs passat es va renovar la Junta a l’Octubre, i que no es va tenir pressupost fins al segon trimestre que ja hi havia una visió global del que era l’Associació. Que les extraescolars que es van fer per primera vegada el curs passat eren deficitàries i que es va pressupostar -1500€. Que es van fer estalvis i es va moderar la despesa i que es tanca el curs amb -544€ . Explica que al tancament real consten 8.244€ en negatiu com a resultat. Això és degut a que es van ingressar 7.700€ a finals del curs 16-17 que provenien de 7 i tria (ja s’ha explicat en anteriors assemblees). Aquests diners es van gastar íntegres en ordinadors donats a l’escola comprats al Setembre del curs 17-18, per tant s’incorporen com a despesa tot i que és pel fet d’haver ingressat aquesta quantitat un curs (16-17) i haver fet la despesa en el següent (17-18). Comenta que no es va incloure aquesta despesa al pressupost ja que no es tenia constància que pertanyien a aquell curs. Comenta que la Junta està contenta amb la gestió econòmica del curs passat i que es segeuix treballant per millorar la gestió aquest curs. Una mare pregunta que si això vol dir que tenim el compte corrent en negatiu i la Vicepresidenta li contesta que no, que al compte hi ha estalvis i que no està en negatiu.

4. Modificació dels estatuts: vot delegat, definició vot per quota o per persona assistent.

La Presidenta explica que el curs passat es va detectar que els estatuts no estaven ben definits en quant a dos temes, el primer el vot delegat. En aquell moment es va trucar a FAPAC (Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya) i la indicació va ser que no s’admetés el vot delegat però que fora bo definir-ho en assemblea i incloure-ho en un futur. La intenció d’aquest curs seria realitzar aquesta modificació i és per això que es sotmet a debat. Una mare opina que potser es podria fer que es delegués el vot en la parella assistent, si hi anava la seva parella que pogués delegar el vot en ell. Una altra mare diu que si algú vol votar que assisteixi a l’assemblea. L’Alma Alonso (d’ara endavant Vocal 1) comenta que de fet la postura de la Junta és aquesta, que si algú té interés en votar ha d’assistir a l’assemblea per escoltar el debat. Es procedeix a la votació. VOTACIONS EN CONTRA DE DELEGAR EL VOT: 33 VOTACIONS A FAVOR DE DELEGAR EL VOT: 5
Es decideix per majoria que el vot no es podrà delegar.

També es va notar que als estatuts no queda clar si el vot és per assistent a l’assemblea o per quota, és a dir que si a una família hi ha 2 membres que assisteixen a l’assemblea només es pugui emetre un vot. Des de FAPAC es recomana que cada quota tingui dret a un sol vot tot i que assisteixin 2 persones de la família a l’assemblea. Es dona inici al debat, una mare comenta que les famílies monoparentals estan en inferioritat de condicions si es vota per assistent i que seria més just votar per quota així totes les famílies voten igual. La Vocal 1 comenta que desde la Junta es proposa si es manté vot per assistent atorgar a les famílies monoparentals vot doble. Un pare comenta que s’ha de tenir en compte que si hi ha famílies amb noves parelles que si venen a l’assemblea que si també podran votar, ja que llavors són molts més vots. Aclareix que ho diu per contemplar totes les opcions. La presidenta explica que el programa de gestió contempla només com a família/quota pare-mare/mares/pares de l’infant i no les noves parelles si les hi hagués. Una mare comenta que normalment un dels dos de la parella es queda a casa amb els infants durant les assemblees i que només pot votar 1, que troba més just fer vot per família. Un pare comenta que si hi ha pares separats i mal avinguts seria difícil decidir si no es posen d’acord quin vot dels 2 es vàlid que per això és més fàcil per assistent. Una altra mare aporta que no cal estar separat per opinar diferent i voler votar diferent sobre algún tema que això s’ha de pensar i decidir a casa.
Es procedeix a la votació. VOT PER ASSISTENT SOCI/A: 14 VOT PER QUOTA FAMILIAR: 22
Es decideix que a partir d’aquest moment es comptabilitzarà un vot per quota familiar i no per assistent a l’assemblea.

5. Elecció del nou casal d’estiu .

La Presidenta explica que durant 4 anys s’ha fet el casal d’estiu amb Kids & Us. Que els 2 primers anys va funcionar molt bé amb força assistència d’infants de l’Escola, però els darrers dos anys i sobre tot aquest darrer els nens de l’escola han disminuït dràsticament la seva assistència arribant a ser menys del 25% del total d’infants assistents al casal. L’Escola tampoc no està molt d’acord amb seguir amb aquest casal ja que si fos pels infants de l’Arc Iris es continuaria fent l’esforç de cedir espais que dificulten molt a les mestres el tancament, neteja i ordre de les classes, però que essent per infants de fora de l’Escola no hi veuen molt d’interès a seguir. És per tot això que es va decidir canviar el casal d’estiu i des de la Junta s’han buscat 3 opcions diferents.
S’expliquen les 3 propostes:

– Música Activa: És una casal musical, organitzat per una escola de música amb seu al barri de Gràcia. Fa 12 anys que s’organitza amb gran èxit d’infants. L’organització seria fora de l’escola, es portaria els infants amb autocar fins a l’escola del Turó del Cargol (al costat de l’Hospital de l’Esperança) i el casal es faria allà. A les 17h es tornaria els infants a la porta de l’escola. El casal es vertebra al voltant de les cançons que formen un musical, es fan assajos amb música en directe, jocs d’aigua, sortides i tallers per fer l’atrezzo del musical. El musical es representa els dijous a l’escola que hi ha dins del Parc Güell. El preu és municipal, està homologat per demanar beques. El preu del transport és apart.

– Diverjoc: empresa que gestiona les extraescolars esportives de l’escola. El casal té un tema diferent cada any. L’estiu proper ens proposen la DJ CINTA I ELS 7 MONS.S’explica la temàtica del casal. És un casal que fa 20 anys que es fa i tenen molta experiència. La proposta d’activitats diàries es projecta durant l’assemblea així com els preus. El dinar es podria fer amb 7 i tria. També es podria fer casal al setembre. És un casal obert al barri. Preus municipals. Es poden demanar beques.

– Casal de teatre i imatge d’Amb Classe: Amb Classe (abans Sota Mínims) és l’empresa que fa l’extraescolar de teatre i dansa creativa. Han participat en casals d’estiu però no n’han organitzat mai cap. La proposta és diferent per infants petits (més aviat teatre i jocs teatrals) que per infants de primària on es barrejaria imatge gravant vídeos o videoclips. Treballaran una obra o un capítol de sèries o pel•lícules diferents cada setmana. Són molt flexibles i s’adapten a les demandes que es puguin fer desde la comissió de Casal d’Estiu i de les famílies. Preu Municipal i farien l’homologació per poder demanar beques. Es projecta la proposta del casal, horaris, activitats i també un clip que van fer a un casal l’estiu passat a una altra escola. Els infants poden trobar el seu lloc, pot haver-hi infants que vulguin actuar, altres dirigir o altres que estiguin interessats en l’escenografia etc. Tots els monitors i monitores del casal serien actrius i actors de l’institut del Teatre i tots ells tindran el títol de monitor de lleure. Es miraria de continuar amb 7 i tria al menjador.

S’obre el debat. Un pare diu que ja s’havia fet casal amb Diverjoc molts anys, que la proposta és bona però que com aquest ja n’hi ha força al barri. Que la proposta d’Amb Classe és molt més original i pot atreure més les famílies. Que s’hauria de fer una bona promoció pel barri per atraure gent i poder fer el casal.
Una mare comenta que la inexperiència d’Amb Classe pot ser un problema. S’explica que el Xavier, professor de l’extraescolar de Teatre de primària és pedagog i seria el director del casal. Que han contractat algú amb molta experiència en organitzar casals per que els assessori en tot el tema logístic.
Hi ha diferents intervencions de mares i pares demanant per la logística del casal de Música Activa, el fet d’haver de portar als infants amb autocar, apart d’encarir el preu, faria que les famílies que volguessin fer només el matí (9-13h, 9-15h) haguessin d’anar a cercar-los amb transport propi ja que no hi ha opció d’autocar de retorn fins a les 17h. Tant el casal de Diverjoc com el d’Amb Classe tenen opció de 3 horaris.
També es demana si hi hauria sortides i quin tipus. S’explica que des de Diverjoc i sobretot d’Amb Classe s’ha donat molta flexibilitat a l’hora de triar-les, que es podria discutir amb una comissió.
Es procedeix a la votació:
Música Activa: 0 vots
Diverjoc: 1 vot
Amb Classe: 26 vots
Es tria el Casal d’Estiu d’Amb Classe per l’estiu 2019.

6. Presentació de millores i actuacions de la Comissió de Menjador i Temps de Migdia.

La Vocal del Menjador explica que s’ha intentat tirar endavant la comissió que estava aturada per a tractar d’aconseguir millores de coses que tant a enquestes com per comentaris de famílies es van detectar.
Explica que, la setmana vinent, 7 i tria farà una presentació del servei amb les millores aconseguides i que hi haurà canguratge.
Explica per parts els temes que s’han negociat amb 7 i tria:
Preu: les absències, ara es tornaran 3€ enlloc dels 2,30€. A partir del 5è dia després d’haver avisat es retorna l’import íntegre. Es considera preu fix a partir d’un dia, abans era a partir de 3 dies.
Menú: es volia assolir millora en alimentació, seguint les demandes de les famílies a les enquestes, sobre menjar eco i de proximitat. Es va demanar que s’utilitzes oli d’oliva en totes les preparacions, reduir dràsticament el nombre de fregits i que els que quedessin fos en oli d’oliva. El peix que fins ara era congelat i portat de lluny, s’ha aconseguit que s’introdueixi peix fresc de mercat. Es va demanar a l’empresa que es seguissin les darreres recomanacions publicades per la Generalitat al 2017 per menjadors escolars.
Monitoratge: S’ha aconseguit tenir fixes el següent nombre de monitors: 2 per classe a infantil. A primària un monitor per curs. I s’ha aconseguit que l’Anna Camps (coordinadora de menjador) quedi alliberada i pugui estar donant suport allà on calgui.
S’explica que aquest curs es farà de nou una enquesta de satisfacció.
Comunicació: Era un tema pendent i l’empresa va proposar una app que entrarà en funcionament aviat. Serà unidireccional i sobre temes concrets. Servirà per avisar de canvis de monitors i de menú si és un canvi substancial.

Es produeix un debat sobre la nova llei que està en esborrany per passar la gestió dels menjadors de les AMPES/AFES a la Generalitat. Un pare comenta que s’ha d’estar vigilant perquè és un tema important. Des de la Junta s’explica que FAPAC ha recorregut aquest projecte de llei i que s’anirà informant si hi ha canvis.
Un pare demana si es podria fer un dia puntual en que es vingues a dinar amb els infants. S’explica que a nivell logístic seria complicat i que s’hauria de pensar molt com fer-ho. S’explica que de moment es farà des de la comissió, que s’ha entrat a la cuina i que tot està impecable, que la cuinera va ensenyar tot el rebost i que efectivament quasi tot era ecològic i que va comentar que la millora en la qualitat de la matèria primera era molt evident. Explica que les mestres al consell escolar també van lloar la qualitat de fruita i verdura i que han notat un gran canvi. Es treballarà en triangle Escola-AFA-7 i tria fent reunions bimensuals durant el temps del migdia per tastar el menjar i veure com es desenvolupen aquestes hores.

7. Balanç de les inscripcions a extraescolars.

La Vicepresidenta explica que es va fer la reunió de presentació de les extraescolars que es valora molt positivament. Es va voler incloure als infants amb intenció que poguessin triar les extraescolars amb tota la informació però que de cara al curs vinent potser es repensa el format ja que els més petits es van cansar aviat.
S’han ofertat noves extraescolars Judo (que no ha sortit), Robòtica de P5 que d’entrada no sortia i al final amb una inscripció de darrera hora es va poder fer. Dansa Creativa ha estat un èxit d’inscripcions tot i ser el primer any que es fa. El mateix per Patinatge Urbà, ha sortit amb gran nombre d’inscrits i inscrites.
Respecte a Anglès, s’ha canviat d’empresa, ara es fa amb MishMash, han sortit només 3 grups, els de P4 i P5. El de 2on i el de 3er-4art que al dinar en torns diferents, es va demanar permís a l’escola, al menjador i a les famílies per moure als infants inscrits a anglès de 3er a dinar al segon torn.
Futbol com sempre un èxit d’inscripcions. Els dilluns hi havia 27 inscrits i es va decidir, enlloc de deixar 12 infants fora, contractar un altre monitor de suport. Dimecres hi ha un sol monitor amb 15 infants.
Les altres activitats esportives, Bàsquet, Patinatge Artístic i Roda d’Esports es mantenen.
Respecte a teatre, tots 2 grups han incrementat el nombre d’inscrits i inscrites.
L’horari de les activitats d’infantil d’entrada es plantejaven de 16:45 a 17.45 com les de primària ja que hi havia possibilitat d’incloure alumnes de P5 a activitats de primària però com no han sortit (Judo) es torna, per millorar l’atenció dels d’infantil, tornar a horari del curs passat de 16:30 a 17:30.

8. Presentació de Comissions i crida a nous membres

La Vocal 1 explica que hi ha diverses comissions que treballen en diferents àmbits i que es presentaran una a una.

Comissió web i comunicació: La mare que la porta explica que s’encarrega d’actualitzar la web i de portar les xarxes socials de l’AFA (Facebook i Twitter). Explica que la web la va fer un pare que ja no és a l’escola i que s’ha quedat antiquada, que està allotjada a un hosting compartit amb l’Escola (per acords anteriors a aquesta Junta) i que es paga a anys alterns. Que l’AFA ha pagat els 2 darrers anys i que els 2 vinents els ha de pagar l’Escola. Explica que la web es poc àgil d’actualitzar i que caldria que alguna mare o pare que en sabés o bé l’actualitzes o bé en fes una de nova. Una mare de P3 s’ofereix a ocupar-se’n si no és amb pressa. Una segona mare de P3 també s’hi ofereix. S’explica que també hi ha una Newsletter que el curs passat era mensual, que la feia una mare de 1er però que aquest any per motius laborals no pot continuar. Es demana algún voluntari/a per seguir amb la NL. La mare que s’ocupa de la Comissió explica que és de 6è i que caldria anar pensant en el relleu.
Comissió de Famílies Motivades: un pare de la comissió projecta un Power Point explicant tot el que s’ha fet fins ara. La vocació de crear material pedagògic per una banda, de fer manteniment de l’escola per una altra i d’acondicionar la zona del Bosc i dels jardins. Explica que hi ha 1 gran jornada oberta a totes les famílies i que a part es van fent actuacions durant el curs per part de la comissió.
Comissió de Tabals: Una mare que forma part de la comissió explica que, com a novetat enguany els curs de percussió serà quinzenal i que durarà d’Octubre a Maig. Hi haurà monitora percussionista que es dedicarà als infants des del minut 1. Els adults podran seguir tocant quan els infants es cansin. Que es seguiran fent 3 sortides per curs, Santa Eulàlia, Festa Major del Guinardó i la Cavalcada de Reis. Que l’Ajuntament ja ha dit el tema de Reis d’enguany i és: l’art és un regal. Comenta que es necessita gent que porti el gegant a les sortides.
Comissió de Menjador i Temps de Migdia: Una de les integrants de la comissió explica que actualment hi ha quatre persones a la comissió. Que ja s’ha explicat el que s’ha fet fins ara. Explica que hi ha un e-mail per contactar la comissió: menjador@ampaarciris.org
Comissió de Biblioteca espai familiar: Una mare integrant de la comissió explica que el curs passat es van fer xerrades amb tallers acompanyats per als infants com per exemple Una tarda amb la Pippi, la Xerrada de Salut Bucodental etc…El dia 22 hi ha prevista una xerrada, Ni càstigs ni premis amb atenció especial per als infants. I que s’ha previst fer una presentació de la biblioteca adreçada a les noves famílies de P3.
Comissió d’Extraescolars: L’única integrant de la comissió (a més de la Vicepresidenta i puntualment altres membres de la Junta) explica que el curs passat es van fer enquestes de satisfacció tant a pares i mares com als propis infants durant les extraescolars. Que hi ha un pic molt gran de feina a principi de curs que gestiona sobre tot la Junta amb les inscripcions. Que després és anar fent. Que la comissió organitza les portes obertes per les famílies. Es demana alguna altra persona per la comissió. S’hi afegeix una mare de P4.
Comissió de Festes: La vocal explica que aquesta comissió organitzaria la festa de Sant Pons (si toca, ja que és bianual), que la de Sant Jordi s’organitza desde biblioteca i també s’hauria d’organitzar alguna xocolatada i la Festa de Final de Curs. Que l’any passat organitzar la festa de Final de Curs que va coincidir amb el 75 aniversari va ser molt feixuc i que aquest any es vol simplificar aquesta festa. S’hi ofereixen 2 mares de 1er.
Comissió de Casal d’estiu: De moment s’ha encarregat la Junta d’aquesta comissió, però aquest any és important que hi entri algú més ja que tenim la oportunitat de decidir treballant amb Amb Classe quin tipus de casal volem.
Comissió d’acompanyament a les famílies: La Vocal explica que arrel de l’assemblea extraordinària el curs passat va sorgir la idea de fer una comissió per acompanyar a les famílies. Pren la paraula la mare de 1er que dona cos a aquesta comissió. Explica que s’està definint, que just han començat a treballar i a pensar què es podria fer. Que aquest any es va ajudar a diverses famílies a sol•licitar les beques IBE, omplir papers i explicar com procedir. Que la idea és fer aquests tipus d’acompanyaments o anar veient i detectant necessitats de les famílies de l’Escola.

9. Informació de la nova gestió d’impagats, gestió de les Beques AFA, increment quota soci i SAM.
La Presidenta explica que el tema dels impagats és un tema desagradable per raons òbvies, que han detectat 2 tipus d’impagats, els qui retornen el rebut i de seguida que reben la notificació d’aquest impagat responen, es miren de trobar solucions, es parla i pacta com es farà el pagament i s’acaben els problemes. I els qui no responen ni a un mail, ni a un 2on mail, ni a carta a la motxilla, ni a cap trucada. En aquests casos, que són feixucs i fan perdre molt de temps i energia la Junta ha decidit seguir el següent protocol: s’avisarà per mail del rebut retornat. Si no hi ha resposta, es tornarà a enviar mail. Si continua sense resposta es posarà carta a motxilla. Si no hi ha resposta es trucarà a la família. Si tot hi així no hi ha resposta al segon rebut retornat sense contactar amb tresoreria pel mitjà que sigui es va decidir en junta expulsar l’alumne de l’activitat fins que la família es posi en contacte amb l’AFA per tal de trobar la manera de saldar el compte.
Respecte a les Beques AFA, al pressupost hi ha una part de diners destinada a becar infants perquè puguin fer activitats extraescolars. Aquest curs s’ha fet molta incidència en acompanyar algunes famílies (entre AFA i l’escola) per tal de demanar les beques de foment de l’esport. Una part del cost d’aquestes activitats les haurà de subvencionar l’AFA ja que l’Ajuntament no les subvenciona mai al 100%. D’altra banda es va decidir en junta que les Beques AFA es concedissin a través de l’escola. Algunes famílies s’adreçaven directament a l’AFA per demanar si es podia becar als seus fills o filles i com que la Junta troba que no coneix la realitat global de l’escola i que no seria just concedir-les a dit, per proximitat o simpatia, es va decidir que seria mitjançant l’escola, on hi ha una comissió de seguiment d’aquestes famílies amb dificultats econòmiques. L’escola dirà a qui becar i en quina extraescolar i en la mesura del possible es becarà. S’ha decidit becar un 40% de l’activitat, el que suposa una despesa mensual per la família de 18€ enlloc dels 30 que costaria sense beca.
Respecte a l’Increment de la quota de soci: de moment aquest curs no s’incrementarà la quota. La quota de 35€ es pagarà al Novembre (fins ara el rebut es passava al Febrer). De cara al curs vinent potser es planteja incrementar-la a 40€ anuals. Però s’està acabant de valorar.
Respecte a l’increment quota SAM la presidenta explica que actualment el SAM costa 3€ al dia fins a un màxim de 30€ mensuals per a socis i no socis. A partir d’ara aquest preu serà vàlid només pels socis de l’AFA. Els no socis pagaran 5€ al dia fins a un màxim de 50€. S’ha considerat que és un servei necessari però que els socis han de gaudir d’algun avantatge com a les extraescolars pel fet de ser-ho.

10. Resum del darrer Consell Escolar. Votació si es continua pagant l’assegurança médica escolar.

Un pare (representant de les famílies al Consell Escolar) explica que com tothom sap aquest curs hi ha hagut un canvi en la direcció i en la tresoreria de l’escola. Explica que el curs passat es va notar un gran canvi que hi ha moltes ganes de renovar l’escola des d’un punt de vista pedagògic. Explica que la formació de claustre del curs passat va ser sobre projectes i que aquest curs s’implementa aquesta formació dedicant hores de medi per a projectes. La formació de claustre d’aquest curs és sobre l’avaluació, alumne autocrític i millora en base a la seva percepció. S’amplia l’horari d’espais d’aprenentatge, per aconseguir que els alumnes siguin proactius i que construeixin els aprenentatges a partir d’una proposta. Hi ha propostes pròpies dels alumnes com a creadors, partint de les seves inquietuds i les mestres actuen com a dinamitzadores. Explica per exemple que el tutor de 6è ha generat un espai d’art escoltant les propostes dels alumnes. Que han notat els professors molt motivats. Com a novetat, explica, que aquest curs joc compartit a infantil és de lliure circulació. També explica que es vol activar la participació de les famílies, però que encara no saben com articular-ho. Que la intenció de l’escola és fer una assemblea al Novembre on es comentarà tot això. També s’explica que les Proves de competències bàsiques aquest any es faran al maig i potser a 2on enlloc de 3er però que està per confirmar. Comenta que aquest enguany hi ha eleccions al consell escolar, que l’escola informarà dels tempos i de com fer per presentar-s’hi.
Respecte al tema econòmic es va explicar que l’escola té un dèficit de quotes impagades de quasi 2000€, de sortides i de colònies. Que l’escola paga jardiner i una part de la biblioteca. Que es van consumint estalvis, que es van aconseguir posant uns diners en un pla d’estalvis i que amb els interessos es pagaven aquestes coses que no paga el Consorci. La Presidenta intervé transmetent un missatge de l’escola. Enguany han notat que menys gent ha omplert la butlleta. Que fins ara es renovava automàticament però s’ha decidit no fer-ho així i per donar aquesta quota s’ha d’omplir la butlleta. Algunes famílies expliquen que donaven per fet que es renovava automàticament, s’explicarà a Direcció per tal que ho aclareixin a les famílies i que qui vulgui que la torni a omplir.
Repren la paraula el pare representant al Consell Escolar dient que actualment es paga una assegurança escolar que no és obligatòria, que des de Direcció volen plantejar a les famílies si volen seguir pagant-la o no. Que en cas de no pagar-la, s’aniria al CUAP Cotxeres per qualsevol incidència i que en cas que fos greu seria a l’Hospital del Vall d’Hebron. La diferència seria que no hi hauria taxi pagat. S’estableix una mica de debat però donat que l’assemblea ha estat llarga i densa es decideix parlar-ne i votar a la propera assemblea.

11. Torn obert de paraula

L’Albert Tarancón, pare de 2on i P3 explica que aquest anys s’enceta el club de Ciència amb la Intenció de fer Ciència en Família a l’escola. En particular es vol promocionar la vocació científica en nens i molt especialment en nenes. Es projecta transparència (ANNEX 3), s’ha creat una web (www.clubdecienciaarciris.com) que inclourà les activitats i que servirà com a canal de comunicació. El registre de membres del club es pot fer via web o a l’adreça clubdeciencia@ampaarciris.org
El projecte s’està definint.

S’aixeca la sessió a les 20.30

La vicepresidenta aixeca la sessió, de la qual, com a presidenta, estenc aquesta
acta.

La secretaria,                                                       Vist i plau

                      La presidenta