L’ AFA Arc Iris de Barcelona compleix íntegrament amb la legislació estatal i europeu vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com tots els reglaments que en cada moment la desenvolupin.

Quan es demani de complimentar un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà l’usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i de l’adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els dret d’accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament. Les dades personals recollides només es tractaran i se cediran amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment expresso de l’usuari o client.

També, té el dret de fer una reclamació a la AEPD (www.agpd.es) en cas que consideri que s’hagin infringit els seus drets de protecció de dades”

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el nou Reglament Europeu sobre Protecció de Dades Personals 679/2016, també conegut com “GDPR”, us informem que, quan ens contacteu a través del web, del formulari d’inscripció o a través dels diferents formularis de què disposem, les vostres dades personals s’incorporaran al Fitxer de dades personals de l’AFA ESCOLA ARC IRIS.

Aquestes dades es recolliran i tractaran amb l’única finalitat de gestionar les activitats organitzades i els serveis que oferim des de l’AFA Arc Iris en benefici dels socis d’aquesta Associació i l’Escola Arc Iris. Aquestes dades seran compartides amb altres institucions per a la gestió de les activitats única i exclusivament quan es realitzin conjuntament i servirà només per informar i gestionar les activitats conjuntes que duem a terme o els serveis que contractem.

L’AFA és el titular del Fitxer, inscrit al Registre de Fitxers de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició si ens ho comuniqueu per escrit a la nostra adreça de correu  ampa@ampaarciris.org, o bé si ens escriviu a la següent adreça:c/ Arc de Sant Martí, 78 – 08032 Barcelona

Us garantim la confidencialitat de les dades personals, per la qual cosa nosaltres, com a titulars i responsables del fitxer automatitzat, assegurem que disposem dels mitjans tècnics i humans necessaris per garantir la seguretat i protecció dels nostres sistemes d’informació, així com de les dades i informació dels usuaris que ens les faciliten.

En contactar a través del nostre web, doneu el consentiment inequívoc i exprés perquè puguem tractar les vostres dades personals segons les finalitats i serveis descrits. Així mateix, els usuaris que ens faciliten les dades personals accepten que les pugui utilitzar l’AFA amb finalitats informatives dels nostres serveis i activitats així com per facilitar als destinataris que calgui per prestar els serveis sol·licitats i enviar la informació promocional desitjada.

Política de drets d’imatge AFA Arc Iris

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l’article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el nou Reglament Europeu sobre Protecció de Dades Personals i d’imatge n.679/2016, també conegut com a “GDPR”), L’AFA Arc Iris sol·licita el vostre consentiment per publicar fotografies i vídeos on aparegueu vosaltres i els vostres fills corresponents a les nostres activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web de l’AFA Arc iris, xarxes socials de l’AFA Arc iris, revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de la nostra associació.

Les activitats poden ser les següents:

Activitats extraescolars i casals gestionats per l’AFA.

Activitats realitzades conjuntament amb l’Escola Arc Iris i altres entitats col·laboradores.

Activitats i tallers lúdico-educatives realitzades per l’AFA Arc Iris relacionades amb els projectes que du a terme (Projectes solidaris promoguts per l’AFA o conjuntament amb l’Escola Arc Iris, Naïfar o entitats col·laboradores.)

Festa de Nadal, concert de Nadal.

Festa de final de curs.

Festes internes.

Carnestoltes intern o de Vilassar de Dalt o allà on s’inscrigui la comparsa.

Muntatges de fotos o vídeos de recull d’activitats AFA  com a presentació o per difusió de les nostres activiats i serveis.

Us recordem que per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei podeu dirigir-vos mitjançant comunicació escrita a l’AFA Arc Iris, Ref. Protecció de dades i imatge, al carrer Arc de Sant Martí, 78 – 08032 Barcelona o bé per correu electrònic a ampa@ampaarciris.org.

AFA ARC IRIS BARCELONA AMPA ESCOLA ARC IRIS #AFAARCIRIS #AMPAARCIRIS #ESCOLAARCIRIS